1. (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)


Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2021(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2020(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2019(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2018(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2017(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2016(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2015(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2014(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2013(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2012(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το 2011(ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.)

ΠΗΓΗ: A.E.A.


2. Έκθεση αξιολόγησης σοβαρών απειλών και οργανωμένου εγκλήματος της EUROPOL (2021)


SOURCE: EUROPOL  Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA 2021)3. FATF - Illicit Tobacco Trade


download