Η Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ. (εφεξής: «η Επιτροπή»), ασκεί την εποπτεία του ΣΕΚ.

  • Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από: 

α) τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο,

β) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 γ) τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 δ) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 ε) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 στ) τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία

 ζ) τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την αντεγκληματική πολιτική

 η) τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου  Οικονομικών (μέλος)

 θ) τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (μέλος)

 2. Ως εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

  •  Αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τη σχέση μεταξύ του ΣΕΚ και της Επιτροπής είναι τα εξής: 

-       Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και τα μέλη του Συμβουλίου του ΣΕΚ επιλέγονται από την Επιτροπή.

-       Το ΣΕΚ καταγράφει, αναλύει, αξιολογεί τις επιχειρησιακές δράσεις που αναλαμβάνει, ενημερώνει την Επιτροπή, και υποβάλλει απολογιστικές εκθέσεις.

-       Το ΣΕΚ εκπονεί, εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή και συντονίζει στρατηγικά σχέδια και επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων, εφόσον οι τελευταίες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής Επικράτειας ή και εκτός αυτής, στον βαθμό που υπάρχει συμφωνία του αρμόδιου κράτους ή των αρμόδιων κρατών. Τα σχέδια αυτά είναι ανεξάρτητα ή και συμπληρωματικά των σχεδίων και των δράσεων που αναλαμβάνει κάθε Υπηρεσία ξεχωριστά. Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων ξεκινά με την έγκρισή τους και παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους από την Επιτροπή.

-       Το ΣΕΚ εισηγείται διά του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προς την Επιτροπή την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, υλικοτεχνικών υποδομών, μέσων ελέγχου και μεταφοράς, για πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποτελεσματική άσκηση του έργου του. Η Επιτροπή εγκρίνει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις προωθεί προκειμένου για τη θεσμοθέτησή τους.

-       Το ΣΕΚ εισηγείται προς την Επιτροπή μέτρα για την αποτελεσματικότερη διενέργεια και τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών των εμπλεκόμενων διωκτικών Αρχών.

-       Το ΣΕΚ παρακολουθεί όλες τις κατασχέσεις προϊόντων Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ., για τις οποίες συλλέγει στοιχεία από τις εμπλεκόμενες ελεγκτικές Αρχές, προβαίνει σε στατιστική ανάλυση των στοιχείων αυτών σε συνδυασμό με την ανάλυση πληροφοριών που περιέρχονται υπόψη του και των αποτελεσμάτων των κοινών δράσεων έρευνας και ελέγχου και εξάγει τις σχετικές τάσεις, μελετά και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης για την εκπλήρωση του έργου του. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.