Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΑΠ

Άξονας Παρέμβασης

Α.Υ.Ο.

Απόφαση Υπουργού Οικονομικών

Γ.Γ.Ε. & Π.Κ.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γ.Γ.Π.Σ.

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Γ.Χ.Κ.

Γενικό Χημείο του Κράτους

Δ.ΕΣ.ΥΠ.

Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων

Ε.Δ.Υ.

Εφαρμογή Διαχείρισης Υποθέσεων

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΚ

Ελληνική Ένωση Καφέ

Η ΕΕΚ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018, με τους επαγγελματίες του κλάδου να συσπειρώνονται μετά την επιβολή του Φ.Κ. Συστάθηκε με στόχο την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα και την προάσπιση των θέσεων και συμφερόντων τους. Την ΕΕΚ απαρτίζουν συνολικά 20 μέλη, κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 85% της αγοράς.

ΕΣ

Επιχειρησιακός Στόχος

Ε.Φ.Κ.

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Κ.Α.Ε.

Κωδικός Αριθμός Εξόδων

κ-μ

κράτος - μέλος

ΚΠΑ

Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας

Λ.Σ.–ΕΛ. ΑΚΤ.

Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

ΜΤ

Μετρικός Τόνος, 1 ΜΤ = 1000 κιλά

Ο.Τ.Α.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Π.Ε.

Περιφερειακές Ενότητες

Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Π.Ο.Υ.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Π.Σ.

Πληροφοριακό Σύστημα

Σ.Ο.

Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της ΕΕ, η οποία θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου, την πραγματοποίηση της συλλογής και ανταλλαγής των δεδομένων που αφορούν τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ, και την εφαρμογή της πολιτικής της αναφορικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές εμπορευμάτων.

ΣΣ

Στρατηγικός Στόχος

Σ.Π.Ε.Δ.Α.Π.

Συμβούλιο Παραγωγών και Εταιρειών Διακίνησης Αλκοολούχων Ποτών

Τ.Λ.Π.

Τιμή Λιανικής Πώλησης

Φ.Α.

Φορολογική Αποθήκη

Φ.Κ.

Φόρος Κατανάλωσης

Φ.Μ.

Φορολογική Μονάδα, 1 Φ.Μ.= 1000 τσιγάρα

Φ.Π.Α.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΧΛΤ

Χιλιόλιτρο, 1 ΧΛΤ = 1000 λίτρα

EMCS

Excise Movement and Control System, Σύστημα Διακίνησης και Ελέγχου Προϊόντων Yποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

Το EMCS είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα για την παρακολούθηση της διακίνησης εντός της ΕΕ υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής (Αριθ. 1152/2003/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (EEL 162/1.7.2003).

KPMG

Η KPMG είναι ένα βρετανο-ολλανδικό πολυεθνικό δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών και ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους λογιστικούς οργανισμούς. Περιλαμβάνει δίκτυο εταιρειών σε 145 χώρες και διαθέτει τρεις γραμμές υπηρεσιών: οικονομικό έλεγχο, φορολογικό και συμβουλευτικό. Οι φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της χωρίζονται περαιτέρω σε διάφορες ομάδες υπηρεσιών.

LPG

Liquefied Petroleum Gas, υγραέριο

OLAF

Office Européen de Lutte Antifraude, Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης στην ΕΕ

VAT

Value Added Tax, Φόρος Προστιθεμένης Αξίας, Φ.Π.Α.

VIES

VAT Information Exchange System, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το Φ.Π.Α. (επαλήθευση αριθμού Φ.Π.Α.)