Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.)
για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται
σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.)

(άρθρο 6 ν.4410/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.3 ν.4758/2020)

Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία Σ.Ε.Κ.
(ΦΕΚ: B΄5751 /10-11-2022)


Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας
για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ.

(Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 48/2020 Α'257)