Η αύξηση των τάσεων για παράνομες δραστηριότητες λαθρεμπορίου επέτεινε την ανάγκη για πιο αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των Αρχών επιβολής νόμου. Για το λόγο αυτό, το 2016 ιδρύθηκε το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.).

Η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού Κέντρου που θα συντονίζει με αξιοπιστία και διαφάνεια τις ενέργειες μεταξύ των Υπηρεσιών επιτυγχάνεται λόγω της πρωτοπόρου επιχειρησιακής του οργάνωσης. Το ΣΕΚ έχει στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό που προέρχεται από διαφορετικούς φορείς, με εφόδια την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση των στελεχών του σε εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στη διαχείριση πληροφοριών μέσω ενός ευρύτερου δικτύου πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.

Το ΣΕΚ συνιστά ένα καινοτόμο όργανο «δικτυακής» διαχείρισης μεταξύ των Υπηρεσιών που συνδράμουν στην περιστολή του λαθρεμπορίου και πραγματώνει την αποστολή του να συνενώνει Υπηρεσιακές Μονάδες και να συντονίζει επιχειρησιακές δράσεις με επιτυχία σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε τη λειτουργία του ως ένα Δίκτυο (NET-work). Μέσα σε αυτό το Δίκτυο στο οποίο περιλαμβάνονται κυψέλες πληροφοριών αλλά και ανθρωπίνου δυναμικού, το ΣΕΚ έχει τον κομβικό ρόλο του Συντονιστή και Διαχειριστή της εισερχόμενης/εξερχόμενης πληροφορίας και καθορίζει την επιχειρησιακή του δράση με γνώμονα τη διασταύρωση και κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πληροφοριών. Ακόμα, όταν κριθεί αναγκαίο συνδράμει με ίδιες δυνάμεις σε επιχειρήσεις, και οργανώνει με δική του στόχευση δράσεις.

Για την επίτευξη του σκοπού του, διαμορφώνει τη Στρατηγική του, για την τριετία 2022 – 2025, και καταρτίζει το Επιχειρησιακό του Σχέδιο μέσω στόχων και δεικτών απόδοσης. Προσδοκούμε ότι το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τις συναρμόδιες Αρχές που έχουν κοινό στόχο την περιφρούρηση του δημόσιου συμφέροντος, την προστασία του κοινωνικού συνόλου καθώς και της υγιούς επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας στην αύξηση της νόμιμης κατανάλωσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Έχοντας ως όραμα τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προσβλέπουμε στην ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας υποστήριξης με όλους τους φορείς που συνδράμουν στο έργο της περιστολής του λαθρεμπορίου.

 

Το Συμβούλιο του ΣΕΚ