Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο

Καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.)

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δράσεων (2017-2021)

106.328.585 τεμάχια τσιγάρων.

19.475.380 γραμμάρια καπνού.

7 εργοστάσια καπνικών.

1.004.585 λίτρα DESIGNER FUELS.

65.598 λίτρα αλκοολούχων. 

179 Συνεργασίες μέσω τακτικών συναντήσεων.

259 Δραστηριότητες με τη διοργάνωση του Σ.Ε.Κ.

254

Υποθέσεις συνολικά ----- 42 Υποθέσεις με Κατασχέσεις ή / και συλλήψεις

126

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (103 Συντονισμοί - 23 Αναλήψεις Δράσεων)

30541382

30.541.382 € ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ

 2017-2022

Το Σ.Ε.Κ. για την επίτευξη των στόχων του έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων που διαχειρίζονται οι εμπλεκόμενες αρχές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) δημιουργεί πολυεπίπεδο ανταποδοτικό κοινωνικό όφελος. Στην κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία που διανύουμε, συνεισφέρει στην αύξηση των δημοσιών εσόδων και προστατεύει την επιχειρηματικότητα μέσω της αύξησης της νόμιμης κατανάλωσης, συμβάλλει δε στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, με την ελαχιστοποίηση των διατιθέμενων προς αγορά επιβλαβών ουσιών. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) δημιουργήθηκε για να συντονίσει τις ενέργειες μεταξύ των Υπηρεσιών και να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής δύναμης των διωκτικών αρχών στο δύσκολο έργο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου αλκοολούχων, καπνικών και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και καφέ, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού.

ΟΡΑΜΑ

 Το όραμα του ΣΕΚ είναι να δημιουργήσει ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό όργανο που θα προσφέρει αξιόπιστο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή του ΣΕΚ είναι η καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ., μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην δίωξη λαθρεμπορίου και η υποδοχή, ανάλυση, επεξεργασία όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διεξάγονται από τις διωκτικές αρχές στο πλαίσιο κοινών δράσεων με την επιχειρησιακή ή μη συμμετοχή του ΣΕΚ. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα


Το Σ.Ε.Κ. για την επίτευξη των στόχων του έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων που διαχειρίζονται οι εμπλεκόμενες αρχές.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet

Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων

Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Συνοδευτικών Παραστατικών

Πληροφοριακό Σύστημα TAXISnet

Ηλεκτρονική εφαρμογή VIES

Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών ELENXIS

Πληροφοριακό Σύστημα Ελληνικής Αστυνομίας Police on Line

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμενικού Σώματος (EMSA, AIS, ΚΠΑ, Frontex-JORA)

Πληροφοριακή πλατφόρμα AFIS της OLAF

ΗΗΗΗΗ