Το Σ.Ε.Κ. για την επίτευξη των στόχων του έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων που διαχειρίζονται οι εμπλεκόμενες αρχές.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
  • Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet

  • Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων

  • Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Συνοδευτικών Παραστατικών

  • Πληροφοριακό Σύστημα TAXISnet

  • Ηλεκτρονική Εφαρμογή VIES

  • Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών ELENXIS

  • Πληροφοριακό Σύστημα Ελληνικής Αστυνομίας Police on Line

  • Πληροφοριακό Σύστημα Λιμενικού Σώματος (EMSA, AIS, ΚΠΑ, Frontex-JORA)

  • Πληροφοριακή πλατφόρμα AFIS της OLAF